divendres, 13 de juliol de 2012

S’obren noves vies de col•laboració transfrontereres per la conservació del territori a l’Euroregió amb la visita dels membres de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) a Llenguadoc RossellóEntre els passats 12 i 14 d’abril, es va organitzar una visita-intercanvi a l’Euroregió entre les organitzacions Terre de Liens i la xct. Aquesta sortida tècnica tenia per objectiu intercanviar experiències i bones pràctiques en matèria de gestió social i sostenible de les terres agrícoles, tot donant a conèixer les diferències entre els marcs administratiu, polític i fiscal de França i Catalunya.

Terre de Liens és una organització francesa que té com a missió facilitar la instal·lació d’aquells joves agricultors que tenen un projecte respectuós vers la terra i el seu entorn. Per fer-ho compra terres que posa a disposició d’aquest col·lectiu. (Per més informació, consultar l’article publicat a la revista Agroterritori de l’Associació l’Era.) La xct és una organització constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori a Catalunya.

A més, el divendres 13 d’abril es van incorporar a la trobada varis emprenedors de la Xarxa Ashoka així com la Directora del Conservatoire d’Espaces Natural Languedoc Roussillon, entitat membre de la Xarxa Euroregional per a la custòdia del Territori i sòcia del projecte euroregional LIFE+ d’informació i comunicació anomenat LANDLIFE.

En aquest enllaç podeu descarregar el programa sencer de la visita així com consultar les presentacions dutes a terme pels participants sobre iniciatives de custòdia del territori i d’agricultura cívica.

Arrel de la trobada, es va acordar iniciar una col·laboració més estreta entre les organitzacions. A continuació se’n presenta el resum:

 1. Es va acordar donar visibilitat a aquesta trobada mitjançant aquesta notícia al bloc de l’Euroregió.
 2. Es va acordar treballar en la incorporació de Terre de Liens Llenguadoc Rosselló a la xarxa de Cooperació Euroregional Pirineus Mediterrània per a la custòdia del territori.
 3. La xct va convidar Terre de Liens Llenguadoc Rosselló a participar a la Setmana europea de la Custòdia del Territori. Aquesta Setmana tindrà lloc entre el 28 de setembre i el 7 d’octubre de 2012  i és una iniciativa desenvolupada en el marc del projecte LANDLIFE.
 4. La xct va convidar Terre de Liens a participar a un Seminari sobre les noves formes d’agricultura (agricultura basant-se en la cooperació ciutadans/agricultors, promovent la integració social, etc.) que organitzarà a Catalunya el novembre del 2012.
 5. La xct i Terre de Liens van presentar conjuntament amb 5 altres organitzacions europees una sol·licitud de finançament al programa Grundtvig per a un projecte sobre el “Intercanvi d’experiències per a identificar eines i mètodes per a posar a disposició terres en benefici d’una agricultura ecològica i de proximitat”. Esperem la resposta aquest mes de Juliol.
 6. La xct preveu acollir Terre de Liens per una visita-tornada a Catalunya a fi de donar curs al intercanvi i de treballar en especial sobre els temes següents:
  • diagnòstic, seguiment i avaluació de l’estat mediambiental de les terres i de la biodiversitat
  • negociació i formulació de contractes amb els propietaris o usuaris de les terres, d’acord amb els agents implicats
  • assessorament dels propietaris i/o pagesos a llarg termini perquè es comprometin a tenir pràctiques beneficioses per a les terres agrícoles i el medi ambient.
 7. La xct i Terre de Liens volen seguir intercanviant experiències i eines pràctiques, especialment respecte al tipus de contractes que fan servir amb els propietaris i els pagesos. Un dels reptes serà d’iniciar una reflexió sobre la possibilitat d’aprofitar les oportunitats ofertes per al dret consuetudinari.
 8. Havent identificat línies concretes de col·laboració Terre de Liens i el Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon iniciaran uns intercanvis per a fomentar cooperacions operacionals.
 9. Una integrant del Grup de Treball de Custòdia Agrària de la xct va allargar la seva estància a Llenguadoc Rosselló per a descubrir varis aspectes de les activitats i del funcionament de Terre de Liens (visita a finca, intercanvi amb els equips de la Foncière i del Fons, participació a reunions de al Foncière, etc..). Compartirà les informacions i anàlisis recollides per Terre de Liens amb la resta del Grup de Treball de Custòdia Agrària de la xct.
 10. Un intercanvi d’informació i de pràctiques podrà organitzar-se entre els equips de comunicació de la xct i de Terre de Liens.
 **********************************


La visite des membres du Réseau de l’Intendance du Territoire catalan (Xarxa de Custòdia del Territori – xct- en catalan) en Languedoc-Roussillon ouvre de nouvelles voies de collaboration transfrontalières pour la protection de l’environnement

Du 12 au 14 Avril derniers a eu lieu à l’Eurorégion la visite-échange entre les organisations Terre de Liens et la xct. L’objectif de cette sortie technique était d’échanger des expériences et des bonnes pratiques en matière de gestion sociale et durable des terres agricoles, tout en renseignant les participants sur les différences entre la France et la Catalogne en ce qui concerne leurs cadres administratif, politique et fiscal.

Terre de Liens est une organisation française dont la mission est de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs qui ont un projet respectueux envers l’environnement, susceptible de protéger la terre et de la mettre en valeur. Pour ce faire, elle achète des terres qu’elle met ensuite à disposition de ce collectif. La xct est une organisation catalane de second niveau constituée de plus de 150 associations, fondations, municipalités, entreprises et personnes physiques travaillant en réseau pour l’intendance du territoire.

Par ailleurs, plusieurs entrepreneurs du Réseau Ashoka ainsi que la Directrice du Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon, entité membre du Réseau de Coopération Eurorégionale pour la Gestion Conservatoire, et partenaire du projet eurorégional LIFE + d’information et de communication nommé LANDLIFE.

En cliquant sur ce lien, vous pourrez télécharger le programme complet de la visite, mais aussi avoir accès aux présentations que vont faire les participants au cours de la rencontre sur l’intendance du territoire et l’agriculture civique.

Au terme de la visite, les participants vont décider d’initier une collaboration plus étroite. En voici le résumé :

 1. La xct et Terre de Liens vont décider de donner de la visibilité à cette visite via un article sur le blog de l’Eurorégion
 2. La xct et Terre de Liens vont décider de travailler à l’incorporation de Terre de Liens au Réseau de Coopération Eurorégionale pour la Gestion Conservatoire
 3. La xct va inviter Terre de liens- Languedoc Roussillon à participer aux activités de la Semaine européenne de l'intendance du territoire (28 septembre - 7 octobre 2012).
 4. La xct va inviter Terre de liens à participer à un séminaire sur les nouvelles formes d'agriculture (agriculture reposant sur la coopération citoyens/ agriculteurs, agriculture promouvant l'insertion sociale, etc.) qu'elle organise en Catalogne en novembre 2012. 
 5. La xct et Terre de Liens Languedoc-Roussillon vont, conjointement avec 5 autres organisations européennes, déposer une demande de financement européen au programme Grundtvig pour un projet sur le "Partage d'expériences pour identifier des outils et des méthodes pour mobiliser des terres au bénéfice d'une agriculture écologique, de proximité". La réponse est attendue en juillet. 
 6. La xct souhaite accueillir Terre de liens pour une visite retour en Catalogne afin de prolonger ces échanges, et de travailler en particulier sur les trois thèmes suivants:
  • diagnostic, suivi et évaluation de l'état environnemental des terres et de la biodiversité;
  • négociation et formulation des contrats avec les propriétaires ou utilisateurs des terres, en accord avec d'autres parties prenantes; 
  • accompagnement des propriétaires et/ ou des fermiers sur le long terme, afin qu'ils s'impliquent dans des pratiques respectueuses des terres agricoles et de l'environnement.
 1. La xct et Terre de Liens ont décidé de poursuivre l'échange d'expériences et d'outils pratiques, notamment au sujet des types de contrats qu'ils utilisent pour contractualiser avec les propriétaires ou les fermiers. Un des enjeux sera de réfléchir à la possibilité de mobiliser les opportunités offertes par les droits coutumiers et non-écrits.
 2. Terre de Liens Languedoc Roussillon et le Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc Roussillon ont identifié des lignes concrètes de coopération, et vont poursuivre les échanges afin d'engager des partenariats opérationnels.
 3. Un membre du Groupe de Travail d’Intendance Agraire de la xct a prolongé son séjour jusqu'au 28 avril pour découvrir différents aspects des activités et du fonctionnement de Terre de liens (visites de fermes, échanges avec les équipes de la Foncière et du Fond, participation à une réunion de la Foncière, etc.). Elle partagera les informations et analyses recueillies sur Terre de liens avec le reste du groupe de Travail d’Intendance Agraire de la xct. 
 4. Un échange d'information et de pratiques pourra être organisé entre les équipes de communication de xct et Terre de Liens.

La Xarxa Euroregional per a la Custòdia del Territori participa al Seminari FEDER i Biodiversitat.El passat 26 de juny, els membres de la Xarxa Euroregional,  Xarxa de Custòdia del Territori (xct) i Conservatoire d’Espaces NaturelsLanguedoc-Roussillon,  van participar com a ponents al Seminari Surf-Nature Interreg VI C sobre les Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural al fons Europeu de Desenvolupament Regional. Organitzat conjuntament amb el Centre Tecnològic Forestal deCatalunya (CTFC), el Centre de Desenvolupament Integrat Rural de Catalunya (CEDRICAT), l'Associació d'Iniciatives Rurals deCatalunya (ARCA) i la Xarxa de Custòdia del Territori (xct), aquest Seminari volia donar a conèixer la nova proposta de programació del Fons FEDER i les oportunitats futures que comporta per a la biodiversitat i el patrimoni natural, així com debatre i fomentar cooperacions de cara al període de programació 2014-2020.

Destaquem que el Seminari va permetre fer palès les diferències entre França i Catalunya pel que fa a la gestió administrativa del Fons. Tal com va explicar la Sra. Claudie Houssard, Directora del Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon, el FEDER es fa servir a França per al finançament de les entitats privades i de llurs projectes en matèria de conservació de la biodiversitat. A Catalunya, al contrari, es va decidir limitar les convocatòries del FEDER a entitats i ens públics, deixant de banda al tercer sector ambiental.

Aprofitant de la taula rodona de la tarda del Seminari, el Sr. Jordi Pietx, Director de la Xarxa de Custòdia del Territori, va subratllar les avantatges del model francès així com els beneficis que comportaria la seva aplicació a Catalunya per al foment de projectes interregionals de conservació del territori i de la seva biodiversitat.

Entre els diferents participants al Seminari (membres de la Generalitat, de l’administració local, ONGs i particulars) es va acordar seguir dialogant per a millorar la gestió i l’aplicació del fons FEDER a Catalunya en matèria de biodiversitat.

Els projectes FEDER poden ser una oportunitat interessant per a la custòdia del territori i la biodiversitat en l’àmbit de l’Euroregió, i en destaca el programa específic de Cooperació Territorial per al Pirineu POCTEFA (http://www.poctefa.eu/).


Podeu consultar el programa i les presentacions del Seminari. Vegeu també la notícia publicada a la web de la xct.


*****************************************

Le Réseau de Coopération Eurorégionale pour la Gestion Conservatoire participe au Séminaire FEDER et Biodiversité.

Le 26 Juin dernier, le Réseau d’Intendance du Territoire en Catalogne (Xarxa de Custòdia del Territori – xct- en catalan) et le Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon ont participé comme intervenants au Séminaire Surf-Nature Interreg IV C sur les Opportunités futures pour la biodiversité et le patrimoine naturel offertes par le Fonds Européen de Développement Régional. Organisée conjointement par le Centre Technologique Forestier de Catalogne (CTFC), le Centre de DéveloppementRural Intégré de Catalogne (CEDRICAT), l’Association d’Initiatives Rurales deCatalogne (ARCA) et la xct, ce Séminaire avait les objectifs suivants : renseigner les participants sur la nouvelle proposition de programmation du fonds FEDER et les opportunités futures qu’elle offre en termes de biodiversité et de patrimoine naturel, mais aussi débattre et encourager les coopérations en vue de la prochaine période de programmation (2014-2020).

Notons que ce Séminaire a permis de mettre en évidence les différences qui existent en matière de gestion administrative du Fonds entre la France et la Catalogne. Comme l’a expliqué Claudie Houssard, la Directrice du Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon, le FEDER contribue en France au financement des entités privées et de leurs projets en matière de biodiversité. Ceci n’est pas le cas en Catalogne, où les appels à projets du programme FEDER ont été limités aux administrations publiques, laissant de côté les organismes privés de protection de l’environnement.

Jordi Pietx, le Directeur de la xct, a ainsi profité de la table ronde de l’après–midi pour souligner les avantages du modèle français ainsi que les bénéfices que sa transposition en Catalogne pourrait comporter pour le développement de projets interrégionaux de protection de la nature et de la biodiversité.

En conclusion de ce débat, les participants du Séminaire (qui venaient aussi bien du Gouvernement de Catalogne – ou Generalitat-  que de l’administration locale, et du secteur associatif) ont décidé de poursuivre le dialogue afin d’améliorer la gestion et l’application du Fonds FEDER en Catalogne en matière de biodiversité.

Les projets FEDER peuvent être une opportunité intéressante pour l’intendance du territoire et la biodiversité à toute l’Eurorégion, et il est important d’en souligner le POCTEFA, Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre.


Pour plus d’informations, consulter le programme et les présentations du Séminaire. Lire aussi l’article publié sur le site de la xct.

dimecres, 2 de maig de 2012

La Secretaria General de l'Euroregió es reuneix amb la Xarxa Euroregional de Custòdia del Territori / Gestion Conservatorie

El 27 d'abril la Sra. Antònia Sabartés, Secretaria General de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, es va reunir amb representants de la Xarxa Euroregional de Custòdia del Territori / Gestion Conservatorie. La reunió va servir per valorar les iniciatives desenvolupades per la Xarxa en els darrers temps, i valorar l'estat institucional i els projectes que desenvolupa l'Euroregió.
Es va tractar especialment el projecte LIFE+ LandLife, de promoció i difusió de la custòdia del territori a Europa, en el qual participen, entre d'altres, tres dels membres de la xarxa euroregional, els Conservatories d'Espais Naturals del Llenguadoc - Rosselló, de Migdia-Pirineus i la Xarxa de Custòdia del Territori. En aquest sentit es va acordar treballar per fer visible la xarxa euroregional durant la Setmana Europea de Custòdia del Territori, que se celebra del 29 de setembre al 7 d'octubre. 

També es van valorar altres iniciatives de difusió i ajut a projectes que està desenvolupant l'Euroregió, així i com la Comunicació del Parlament Europeu de setembre de 2010 sobre protecció de la biodiversitat, on es ressalta (apartat 35) el paper de les Agrupacions Europees de Coordinació Territorial en relació a la preservació de la biodiversitat.

Vegeu també la nota publicada al web de l'Euroregió.

  ***

La coordinatrice générale de l’Eurorégion Pyrénées – Méditerranée, Antònia Sabartès, s’est réunit le 27 avril dernier avec plusieurs représentants du Réseau Eurorégional d’Intendance du Territoire / Gestion du Conservatoire. Cette réunion a porté essentiellement sur l’évaluation des initiatives menées par la xct ces derniers mois, ainsi que sur l’évaluation de l’état institutionnel de l’Eurorégion et l’avancée de ses projets.

Plus concrètement, c’est le développement du projet LANDLIFE qui a été au centre des discussions. LANDLIFE est un projet européen LIFE + de promotion et de diffusion de l’intendance du territoire en Europe,  auquel participent -entre autres- trois des membres du Réseau Eurorégional : les Conservatoires d’Espaces Naturels duLanguedoc-Roussillon, les Conservatoires d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées et le Réseau d’Intendance du Territoire (xct). De ce fait, les participants vont décider de rendre visible la coordination des membres du Réseau Eurorégional durant la Semaine Européenne de l’Intendance du Territoire. Cet évènement aura lieu du 29 septembre au 7 octobre 2012.

Par ailleurs, les participants ont évalué d’autres initiatives de diffusion et d’aides à projets menées par l’Eurorégion. Enfin, ils ont commenté les nombreuses opportunités ouvertes par la Résolutiondu Parlement européen du 21 septembre 2010 sur la mise en œuvre de lalégislation européenne visant à la protection de la biodiversité. Celle-ci souligne en effet (dans son paragraphe 35) le rôle joué par les Groupements Européens de Coordination Territoriale (GECT) en matière de protection de la biodiversité.

Pour plus d’informations, aller directement sur le site de l’Eurorégion


dilluns, 5 de desembre de 2011

Seminari amb participació d'entitats de la Xarxa Euroregional de Custòdia del Territori

LA GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS EN UN CONTEXT TRANSFRONTERER
13 de desembre de 2011 : 9.30h - 16h

Universitat de Perpinyà Via Domícia
Casa dels Països Catalans
Aula P114
PONENTS

Lluis BALAGUER
Direcció General de Medi Natural i Diversitat
Dept. Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Generalitat de Catalunya


Thibaut RODRIGUEZ
Dinamitzador Xarxa dels Espais Naturals LR
Conservatori dels espais naturals Llenguadoc-Rosselló


Inés CARILLO
Directora tècnica
Consorci de l'Alta Garrotxa


Més informació i inscripcions

dilluns, 7 de novembre de 2011

Conclusions del seminari SURFnature a Solsona

El passat 24 de maig es va celebrar a Solsona el seminari Europeu sobre Gestió Sostenible dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional per la Natura, al Centre Teconològic i Forestal de Catalunya (CTFC). 

Us podeu descarregar les presentacions d'aquest seminari a la següent pàgina web: http://asistemes.ctfc.es/surfnature

A més, aquí teniu la presentació que va fer la xct: The implication of NGO's in the management of Regional Funds